ЕЛЕКТРО̀Д

ЕЛЕКТРО̀Д м. Физ. Конструктивен елемент от електрическа (йонна или електронна) система, представляващ проводник от

метал или графит, чрез който електрическият ток се прекарва през течности, газове, във вакуумни прибори и др. Двуелектродната лампа представлява стъклен или метален балон, от който е изтеглен въздухът и са поместени два елктрода — катод и анод. Ел. ХI кл, 1965, 124. Обикновено влизането и излизането на тока в разтвора или стопилката на електролита става посредством потопени в тях метални проводници (пластинки, мрежи, жички), наречени електроди. К. Кулелиев и др., Ф, 180. Ако се хванат двата проводника, силен ток разтърсваше цялото тяло .. Фридрих изпита това случайно, когато хвана с две ръце електродите на батерията. К. Манолов, ВХ, 107.

Отицателен електрод. Физ. Електрод, свързан с отрицателния полюс на източника на ток; катод. Положителен електрод. Физ. Електрод, свързан с положителния полюс на източника на ток; анод. Например, ако се пропуща електрически ток през разтвор от меден хлорид (CuCl2), на отрицателния полюс — катода — се отделя медта, а на положителния електрод — анода — се отделя хлор. Хим. V кл, 1950, 28.

— От гр. _λεκτρον 'янтар' + }δός 'път'.

Списък на думите по буква