ЕЛЕКТРОДИНА̀МИКА

ЕЛЕКТРОДИНА̀МИКА, мн. няма, ж. Физ. Дял от физиката, който изучава законите на движението и взаимодействието на електрическите товари и свързаните с тях електромагнитно поле и др. електрически явления. Ядрото винаги е наелектризирано положително, а с положителен заряд са и частиците, които .. се използуваха за бомбардиране на атомните ядра — протони и алфа-частици и следователно според законите на електродинамиката те взаимно се отблъскват. Вл. Андреев, АЕ, 11-12. Системата диференциални уравнения на класическата електродинамика с право носят названието уравнения на Максвел. Х. Шинев, А, 8. Когато Максвел създал своята знаменита електрическа теория (електродинамиката), той открил, че елктромагнитните вълни, разпространяващи се според Фарадей в електромагнитния етер, имат скорост, равна на скоростта на светлината. Д. Факиров, ТА, 56-57. Курсове по математични методи на физиката, електродинамиката и елементарни частици.Днес се допълват и обобщават принципите на термодинамиката, електродинамиката и даже на механиката.

◊ Квантова електродинамика. Физ. Съвременна теория на електромагнитните и електронно-позитронните полета и взаимодействията им, основана на квантовата механика и теорията на относителността.

Списък на думите по буква