ЕЛЕКТРОЕНЕРГЀТИКА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЀТИКА, мн. няма, ж. Спец. Област от стопанството, която комплексно се занимава с проблемите на добиването, пренасянето и използването на електрическа енергия. Водните енергоизточници играят важна роля в стопанството на страната; те представляват основата за развитието на електроенергетиката. Л. Мелнишки, К, 88. Промишлена електроенергетика. Атомана електр?енергетика.

Списък на думите по буква