ЕЛЕКТРОИЗМЕРВА̀ТЕЛЕН

ЕЛЕКТРОИЗМЕРВА̀ТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, ‑лни, прил. Техн. 1. За уред, прибор, апарат и под. — който е предназначен за измерване на електрическите величини (сила, напрежение, съпротивление и др.); електроизмерителен. Сред експонатите има електронен микроскоп с увеличение до 1,000 пъти, прибори за електронен анализ на сплави, метали и други. Различна оптическа, радио и електроизмервателна апаратура. КС, 1963, бр. 266, 3. Заводът овладя производството на различни модели радиоапарати,.., елктроизмервателни прибори,.. и радиочасти. ВН, 1959, бр. 2577, 4. Те [биотоковете] могат да бъдат регистрирани посредством чувствителни електроизмервателни уреди и дават определена представа за дейността на мозъчните ценрове. ВН, 1959, бр. 2501, 4. Електроизмервателна техника. Електроизмервателни устройства.

2. Който се отнася до такъв уред. Електроизмервателен цех. Електроизмервателно производство. Електроизмервателно табло.

Списък на думите по буква