ЕЛЕКТРОИНЖЕНЀРСТВО

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЀРСТВО, мн. няма, ср. 1. Инженерна наука, която изучава електричеството и неговото всестранно приложение в стопанството и бита и осигурява научно проектирането, производството, функционирането и поддръжката на всички съоръжения, устройства и уреди, предназначени за тази цел. Наш Боня нали го знаеш? Еее, как да го не знаеш — на батя Стефана момчето, дето свърши по електроинженерство във Франция! Разправяха, първият бил в учението. Г. Караславов, Избр. съч. II, 156.

2. Тази наука като учебна дисциплина в техническите университети и политехническите висши училища и институти. Факултет по електроинженерство. Следвам електроинженерство. // Учебник по тази научна дисциплна.

3. Професия, специалност на елктроинженер. Занимава се с електроинженерство.

Списък на думите по буква