ЕЛЕКТРОЛУМИНИСЦЀНЦИЯ

ЕЛЕКТРОЛУМИНИСЦЀНЦИЯ ж. Физ. Луминисценция, която възниква под действието на електрически ток, и намира приложение в електролуминисцентните източници на светлина и светещите кондензатори; електрическа луминисценция. Известни са случаи на студена светлина от физически и химически характер: фосфоресценция, електролуминисценция и др. В. Петров, РС, 50. Съобразно способа на възбуждането съществуват следните видове луминисценция: фотолуминисценция — ..; химилуминисценция — при някои химически процеси и електролуминисценция — под въздействието на електрични полета. К, 1964, кн. 7, 27.

Списък на думите по буква