ЕЛЕКТРОМАШИНОСТРОЀНЕ

ЕЛЕКТРОМАШИНОСТРОЀНЕ, мн. няма, ср. 1. Отрасъл от промишлеността, който произвежда електрически уреди, апарати, агрегати и машини. Бяха пуснати в експлоатация,.., заводът за тежко електромашиностроене, захарен и циментов завод. Тр, 1963, бр. 307, 4. Транспортно електромашиностроене.

2. Дял от техниката, който подсигурява този отрасъл с научни разработки и кадри и се изучава като техническа дисциплина в техникумите и висшите политехнически училища и университети. Факултет по електромашиностроене. Учебник по електромашиностроене. // Учебник по този предмет.

Списък на думите по буква