ЕЛЕКТРОМЀТРИЯ

ЕЛЕКТРОМЀТРИЯ, мн. няма, ж. 1. Физ. Процес на измерване на параметрите на електропроводимост на веществата и материалите, който намира приложение в електроизмервателните уреди и апарати.

2. Физ. Раздел от електродинамиката, включващ методи за електротехнически измервания на величините и параметрите на електрическия ток. Министерският съвет на Народната република България удостоява с Димитровски награди.. Акад. проф. Георги Стефанов Наджаков — .. за значителните му постиженя в областта на електрометрията и фотоелектричните ефекти... РД, 1950, бр. 134, 1.

3. Техн. Метод за откриване на руди и други полезни изкопаеми с помощта на електрически уреди. Елетрометрия — основава се на различната електропороводимост на скалите. Същността на този метод се състои в наблюдаване и изучаване разпределението на електрическия ток, създаден в горните слоеве на земната кора. Х. Попйорданов и др., ПИ, 25.

Списък на думите по буква