ЕЛЕКТРОМРЀЖА

ЕЛЕКТРОМРЀЖА ж. Система от проводници и спомагателни съоръжения, по които става пренасянето и разпределението на елктрическата енергия от електроцентралите до потребителя. Съразмерно с нуждите ще се разширят и подобрят електромрежите, като се изградят нови централи в районите. ВН, 1961, бр. 3173, 1. С дистанционното управление може да се включва или изключва електромрежата, да се пускат или спират отделните агрегати. ВН, 1959, бр. 2565, 4. Колективът е преизпълнил плана за производство на електромрежи за ниско напрежение.

Списък на думите по буква