ЕЛЕКТРО̀Н

ЕЛЕКТРО̀Н1 м. Физ. Най-малката елементарна частица на веществото, градивна част на атомната обвивка, която има отрицателен електрически товар. В основата си атомът се състои от ядро, около което обикалят различен брой електрони по определени орбити, които образуват електронната обвивка на атома. Вл. Андреев, АЕ, 5. Електроните от най-външната обвивка на атома не са постоянно свързани с нея и в някои случаи свободно се обменят и преминават в обвивките на съседните атоми, като изместват стоящите там електрони. Ц. Цанев, АЧ, 12. Английският астроном Артур Едингтон твърди, че Вселената се състои приблизително от 1073 протона и толкова електрона. Матем., 1965, кн. 6, 21. Поток на електрони.

◊ Валентен електрон. Физ. Електрон от най-външната обвивка на атома, който има способността да преминава към други атоми и така се осъществява химична връзка в молекулите. Въглеродният атом е твърде особен. Той има четири валентни електрона. В. Цокова, ВС, 8. Свободен електрон. Физ. Електрон, който не е свързан с атомно ядро. Известно е, че проводимостта на металите от гледище на електронната теория се обяснява с наличността на свободни електрони. Матем., 1966, кн. 2, 16. Тежък електрон. Физ. Мезон. След електрона и позитрона в списъка на атомните частици следваха протонът и неутронът.. Тяхната маса е 1836 пъти по-голяма от електронната. Сега се откри нещо средно — тежък електрон. И. Спасова, ЧК (превод), 116.

— Гр. _λεκτρον 'янтар'.

ЕЛЕКТРО̀Н

ЕЛЕКТРО̀Н2 м. Спец. 1. Лека сплав от магнезий, алуминий, цинк и др., отличаваща се с голяма здравина и пластичност, която се обработва лесно и се използва в самолетостроенето, ракетостроенето, космическата индустрия и др. Сплавта електрон (Mg, Al) е лека и твърда. Използува се за самолети и машинни части и за тела на запалителни бомби. Хим. IХ кл, 1958, 78. Алуминият, електронът и други подобни сплави не са подходящи за производство на винтове и гайки поради малката им механична устойчивост. П. Минков и др., ЕФМ, 101. Най-широко приложение от магнезиевите сплави намира така нареченият електрон, получил наименованието си от завода Грисхайм Електрон, където е бил получен най-напред. Л. Калев, ВТЛ, 239.

2. Сплав от злато и сребро, използвана за изработване на бижута и скъпоценности.

— От гр. _λεκτρον 'сплав от злато и сребро'.

Списък на думите по буква