ЕЛЕКТРО̀НЕН

ЕЛЕКТРО̀НЕН1, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Физ. 1. Който се състои от електрони, който съдържа електрони. В недрата на звездите съществува огромно налягане и температура, която е около 20 до 30 милиона градуса! При такива непознати за нас условия атомите загубват своите електронни обвивки и сближават своите атомни ядра. Г. Томалевски, АН, 313-314. Електронният лъч от прожектора под действието на 2 чифта отклоняващи електроди.., на които се прилагат разгъващи напрежения, може да се движи по мозайката, като описва хоризонтални редове последователно отгоре надолу. Физ. ХI кл, 62. Свободните електрони образуват нещо като електронен облак, който пробива мрежата на атомната структура. Ц. Цанев, АЧ, 12. В атома на хелия има два електрона, които се движат по различни орбити на еднакво разстояние около ядрото. Такива електрони образуват електронен слой. Хим. IХ кл, 1965, 14.

2. Който се отнася до електроните и до изучаване на тяхната същност и свойства. — Той [този проблем] се свежда до проблема за кодиране и прекодиране от един език на друг. — Точно така! — възкликна началникът на отдела за електронно моделиране. К, 1963, кн. 8, 11. С изменение на височината електронната плътност се увеличава. ВН, 1963, бр. 3588, 4. В тръбите с разредени газове проводимостта е електронна и йонна. Физ. Х кл, 1958, 154. Известно е, че проводимостта на металите от гледище на електронната теория се обяснява с наличността на свободни електрони — "електронен газ". Матем., 1966, кн. 2, 16.

3. За прибор, устройство, апарат и под. — в който се използват електрони и техните свойства. Електронното оръдие [на микроскопа] дава поток от електрони, летящи с голяма скорост. Д. Лазаров, ОЛЕП, 37. Инженерите се учели от лекарите за устройството на нашия главен мозък и създавали електронни машини, които да наподобяват работата му. С. Славчев, ЖББ, 78. Няма нито една област от техниката, където да не е проникнала електронната лампа, устройството на която почива на термоелектронното излъчване. Физ. Х кл, 1965, 182. Понеже по навик четеше детайлно, на следващата страница с рекламите

научи, че Часовникарят е открил ателие за ремонт на електронни часовници. Е. Кузманов, ЧДБ, 250. Учените искат да съединят всички градски семафори в единна система. Приложението на електронна изчислителна техника ще даде възможност да се определя, къде и какъв светлинен сигнал трябва да се даде. ВН, 1959, бр. 2512, 4. Колко ли е близо вече денят, когато сърдечно болният ще носи със себе си своя малък електронен регулатор, който автоматически ще оправя кръвното му налягане! К, 1963, кн. 4, 20. Електронен микроскоп. Електронен телескоп. Електронен хладилник. Електронни сметачни машини. Електронен влак. Електронен екран.

◊ Електронен газ. Спец. Свободно движещите се в масата на метала електрони, на чиято подвижност се основава електропроводимостта на металите. Както е известно, възловите места в метална кристална решетка са заети от атоми и положително натоварени йони. Между тях са разпределени откъснатите от атомите валентни електрони под форма на извънредно подвижен електронен газ. Хим. ХI кл, 1965, 88. Крайно малките размери на електроните позволяват лекото им придвижване между атомите и йоните, затова често тези свободни електрони се наричат електронен газ в металите. Последният придава металния блясък, непрозрачността и електропроводността на метала. Н. Николов, М, 33. Електронна емисия. Техн. Излъчване на електрони обикновено от повърхността на твърдо тяло във вакуум или в газова среда. Действието на двуелектродната лампа се основава на явлението електронна емисия. Ел. ХI кл, 1965, 124.

ЕЛЕКТРО̀НЕН

ЕЛЕКТРО̀НЕН2, -нна, -нно, мн. -нни, прил.

1. Който е свързан, който се отнася до електроника. Меракът на някои хора в НСРТ да управляват електронния монополист директно и лично може да коства главата на целия орган. 168 часа, 1999, бр. 8, 25. Електронни медии.

2. Нов. Информ. Който се отнася до компютър, който е свързан със съхраняване на информация, данни на компютър. Електронен носител на информация. //За документ, периодично издание и др. който е написан и се съхранява в компютър и може да се изпраща или разпространява по Интернет или локална компютърна мрежа. Електронните документи ще имат същата сила, както и писмените. ДТ, 2000, бр. 264, 6. Стивън Кинг се опитва да изличи ерата на печатните книги чрез своя електронен роман. СТ, 2000, бр. 39, 23. Електронно издание. Електронно списание. Електронен вестник.

3. Нов. Информ. Който се извършва по Интернет, който функционира чрез Интернет или локална компютърна мрежа. Електронната търговия ще се разрасне до 8 млрд. британски лири до 2002 г., предричат експерти. 24 часа, 2001, бр. 5, 32. До месец стартира система за електронни разплащания в реално време. 24 часа, 1999, бр. 341, 52. България влиза в проект за електронна библиотека по Интернет, която ще събере най-доброто от културно-историческто наследство на Стария континент. С, 1998, бр. 2172, 2. Електронно банкиране. Електронен магазин. Електронна книжарница.

Ѓ Електронен адрес. Нов. Информ. Уникална последователност от символи, обозначаваща виртуален адрес в електронна поща. Електронното писмо автоматично се изпраща до всички електронни адреси, включени в електронния адресник на засегнатия от вируса потребител. С, 2000, бр. 2670, 18. Електронен адресник. Информ. Указател с електронни адреси, съхраняван в паметта на компютър; адресна книга. Електронен бизнес. Бизнес, който се извършва по Интернет; е-бизнес, и-бизнес. Предвижда се голям растеж на Интернет търговията и електронния бизнес през следващите пет години. Електронен подпис. Нов. Информ. Юрид. Използван в електронните документи уникален цифров код, заместващ собственоръчния подпис, който разкрива самоличността на автора на електронно подписания документ и удостоверява автентичността на неговото съдържание. Производителят на устройството "Интерлинк електроникс" твърди, че електронният подпис дава по-голяма гаранция срещу фалшифициране, отколкото нормалния. ДТ,2000, бр. 268, 4. Подаваме данъчните декларации по Интернет. 155 лева струва електронният подпис, с който се ползва услугата. С, 2004, бр. 4273 [еа]. Електронна медия. Книж. Средство за масова информация (телевизия, радио), което използва електронна техника в своята дейност по подготовка и излъчване на предавания. Електронната медия [радио "Експрес"].. заложи на нов формат и визия за привличане на по-голяма аудитория. Кеш, 2004, бр. 15 [еа]. Печатните издания и електронните медии често прекаляват с рекламите. Електронна поща. 1. Нов. Информ. Система за електронен обмен на информация в компютърните мрежи, включително и Интернет, чрез която се изпращат електронни съобщения. Доставчик на услуги, който изпраща търговски съобщения по електронната поща без предварително съгласие на получателя, е длъжен да осигури несъмненото разпознаване на търговското съобщение като непоискано. Кап., 2005, бр. 18 [еа]. Благодарение на електронната поща Линда поддържа постоянен контакт с близките и приятелите си. СТ, 1999, бр. 10, 21. 2. Събир. Разг. Съобщения, писма, изпратени чрез такава система; електронни

съобщения, електронни писма, имейли. Когато Карлос научил, че може да си проверява и електронната поща по телефона, изпаднал в еуфория. ЖТ, 2006, бр. 31 [еа]. В научни лаборатории се разработват алгоритми, които ще улеснят разузнаването да разкрива престъпни планове, като проследява електронната поща и разговорите в чата. БВ, 2005, бр. 12 [еа]. Прочетох си електронната поща. △ Днес нямам електронна поща. Електронна пощенска кутия. Нов.Информ. Директория в софтуерна система за електронна поща, в която се съхраняват електронните съобщения на един потребител. Рекламни имейли понякога задръстват електронната ви пощенска кутия. С, 2000, бр. 2665, 8. Електронна търговия. Търговия, която се извършва по Интернет; е-търговия, Интернет търговия, кибертърговия. За защита на транзакциите се използват най-съвременни кодиращи системи, които пазят електронната търговия от хакери. △ Конференция за електронна тълговия. Електронно банкиране. Банк. Банкова услуга за извършване на банкови преводи по електронен път, чрез Интернет. Електронното банкиране е най-ценно за фирми с голям брой плащания дневно. △ С повече възможности е електронното банкиране (GSM и Интернет банкиране) на Обединена българска банка.Електронно писмо. Нов. Информ. Електронно съобщение; имейл. Ако електронното ви писмо е прочетено от чужди разузнавачи, наказанието е от 10 до 20 години затвор. 24 часа, 2000, бр. 187, 13. Електронно съобщение. Нов. Информ. Съобщение, писмо, изпратено по електронен път, чрез електронна поща; електронно писмо, имейл. След като изпратите данъчната декларация, ще получите електронно съобщение, което съдържа входящ номер и датата на приемането й. С, 2005, бр. 4345 [еа].

Списък на думите по буква