ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЀНИЕ

ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЀНИЕ, мн. няма, ср. Използване на електрическа енергия за промишлени и битови нужди. Грижите за .. нов подход към битовото електропотребление ще бъдат — колкото да не е без хич! Диал., 1990, бр. 6, 12. // Конкретното количество електроенергия, употребено от мрежата като консумация.

Списък на думите по буква