ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЀНИЕ

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЀНИЕ, мн. няма, ср. Спец. Разпределение на електрическия ток в електрическата мрежа, осигуряващо достигането му до отделнитне консуматори и безопасното му използване в промишлеността, транспорта и бита. Мрежа от устройства и съоръжения за електроразпределение.

Списък на думите по буква