ЕЛЕКТРОФОРЀЗА

ЕЛЕКТРОФОРЀЗА ж. 1. Физ. Движение на частици в колоиден разтвор, емулсия и др. под влияние на елктрически ток. Под действието на прав електрически ток всички частици на даден колоид се ориентират или към катода, или към анода. Това явление се нарича електрофореза. М. Кожухарова и др., АХ, 95. Както при катафорезата, така и при анафорезата, които носят общото название електрофореза, колоидните частици се утаяват, защото отдават електрическите си товари на съответния електрод и вече като електронеутрални частици не се отблъсват помежду си. Н. Пенчев и др., КАХ, 173.

2. Спец. Метод за разделяне и изледване, очистване и под. на колоиди, емулсии, газове и др., който се основава на такова движение. Това електрофоретично разделяне може да се използува и за количествено определяне на витамин В6 в смес. За тази цел електрофорезата се извърша върху хар‑

тия, поставена в затворена камера, без да се използуват стъклени плочки. Б. Банков и др., ВВ, 42.

3. Мед. Лечебен метод за внасяне на медикаменти и под. вещества в организма, който се основава на такова движение. Установено бе.., че нивалинът прониква в организма не само чрез инжектиране, но и чрез електрофореза (с помощта на електрически ток). ВН 1961, бр. 2985, 4.

— От гр. _λεκτρον 'янтар' + 5ορέ5 'нося'.

Списък на думите по буква