ЕЛЀШКА

ЕЛЀШКА1 ж. Диал. Риба лешанка; елешница.

— От Н. Геров, Речник нна блъгарский язик, 1897.

ЕЛЀШКА

ЕЛЀШКА2 ж. Диал. Дърво елша. Размясом с върбата расте и ляпкавата елешка. СбНУ ХХХII, 58.

Списък на думите по буква