ЕЛИМЀЦ

ЕЛИМЀЦ м. Диал. Лимец.

— От гр. Wλυμος 'просо'.

Списък на думите по буква