ЕЛУ̀ВИЙ

ЕЛУ̀ВИЙ, мн. няма, м. Геол. Продукт, който се открива на мястото, където е имало скали и е получен в резултат на тяхното изветряване. В зависимост от произхода материнските скали биват: елувий — останалите на мястото на изветряването продукти. В чист вид елувий се образува по водоразделите. П. Боянов, П, 32.

— От лат.eluo 'отмивам'.

Списък на думите по буква