ЕМЕРГЀНТ

ЕМЕРГЀНТ м. Бот. Емергенция.

— От лат. emergens, ‑entis.

Списък на думите по буква