ЕМИТЀНТ

ЕМИТЀНТ м. Финанс. Учреждение или предприятие, което издава, емитира ценни книжа, банкноти и под.; емисионна банка.

— От лат. emittens, ‑entis 'пускащ'.

Списък на думите по буква