ЕМУ̀ЛСИЯ

ЕМУ̀ЛСИЯ ж. Спец. 1. Течно вещество, съдържащо две или повече течности, които не се разтварят, не се смесват помежду си, поради което една от тях е във вид на малки капчици, разпръснати в другата течност. Растителното масло трябва да бъде с температура около 150 С, при която най-добре се получава емулсия. Л. Петров и др., БНК, 163. В зоната на обработката .. се въвежда чрез специално устройство .. абразивна емулсия (вода с много дребни абразивни частици). Осн. соц пр IХ кл, 46. Братята Ван Айк действително са изобретатели,.. Те прибавяли към боите различни материали — смоли и емулсии, от които цветовете добивали особена яркост и трайност. ВН, 1960, бр. 2742, 4. Маслена емулсия.

2. Пласт, слой от твърди частици, получени при изсъхването или изпаряването на такава течност. Антикорозионната емулсия предпазва от ръжда.

3. Специален препарат, представляващ желатинов разтвор със сребърни частици, който е силно светочувствителен, поради което се използва за покритие на фотоплаки, фотофилми, фотохартия и под., във фотографията и киното. Филмовите дъгови лампи имат специални въгленови електроди. .. Те трябва да са съобразени с употребената

филмова емулсия. И. Аламанчев, ЕО, 129. — Тези характеристики [на взаимодействие на частиците] се записват било на ядрени емулсии, било на снимки или магнитни ленти. В. Робов, ПСВ, 81. Фотографска емулсия.

— От фр. émulsion. — Друга форма: ему̀лзия.

Списък на думите по буква