ЕНДОКРИНОЛО̀ГИЯ

ЕНДОКРИНОЛО̀ГИЯ ж. Мед. 1. Само ед. Наука за дейността на органите с вътрешна секреция, за тяхната роля в организма, заболяванията свързани с тях, тяхното лечение и профилактика. Ендокринологията изучава службата на ония жлези, които внасят направо в кръвта известни свои фабрикати, чрез които се направлява един‑

ството в работата на органите в живия организъм. Ас. Златаров, Избр. съч. III, 223-224. Специалист по ендокринология. Лаборатория по ендокринология. // Тази наука като учебен предмет.

2. Разг. Учебник по този предмет.

— От ендо‑ + гр. κρίνω 'отделям' + —логия.

Списък на думите по буква