ЀНДШПИЛ

ЀНДШПИЛ м. Шахм. Финална, последна част на игра, обикн. при шах. Като из‑

пълнят домашните задачи, мъжете се събират два-три пъти седмично да обменят опит по терците, квартите и ендшпилите. Сп. Йончев, РБ, 21.

— Нем. Endspiel.

Списък на думите по буква