ЕНЕРГЀТИКА

ЕНЕРГЀТИКА ж. 1. Физ. Отдел във физиката, който изучава различните енергии като свойство на материята и тяхната възможност за целесъобразно използване от човека.

2. Иконом. Област от стопанството, която се занимава комплексно с всички технологични цикли, свързани с производството и използването на енергия (проучване на енергийните източници, добиване на енергийни суровини, преработване и превръщането им в енергия, разпределение и оползотворяване на различните видове енергия). Той [уранът] има много голямо значение за развитието на съвременната наука и енергетика. К, 1963, кн. 8, 15. Ядрената енергетика, основана на верижната реакция на делението на урановите или ториеви атомни ядра, ще ни даде в бъдеще толкова енергия, колкото ще ни бъде нужно. К. Кузов, ПВС, 85. Атомна енергетика. Електронна енергетика. Институт по енергетика.

Списък на думите по буква