ЕНЀРГИЯ

ЕНЀРГИЯ ж. 1. Физ. Едно от основните свойства на материята — способност на телата да се преместват, да действат, да произвеждат работа. И така в топлите води на древния океан, под влияние на енергиите на Слънцето, се е появил животът на Земята. Д. Пеев, ЖДП, 11. Докато елементите и съединенията извършват непрекъснато кръговрат, енергията тече само в една посока и се излъчва непрекъснато в пространството без да се използува повторно. Биол. IХ кл, 1981, 57. Сумата от кинетичната и потенциалната енергия на частиците, които изграждат едно тяло, се нарича вътрешна енергия на това тяло. Физ. VII кл, 1982, 7. Но защо при удара в оловна плоча,.., топката спира? Означава ли това, че нейната механична енергия е изчезнала? Физ. VII кл, 1982, 7. Днес има разработени редица начини за използуване на лъчистата енергия в биологичните процеси, когато енергията на лъчистия поток непосредствено въздействува на животното или растението. И. Аламанчев, ЕО, 152. Освен това под действието на слъчевата радиация настъпва дисоциация (..) на кислорода и азота .. Тази дисоциация настъпва след поглъщане на квант-лъчиста енергия. Л. Манолов, РА, 11. Материята се отделя като лъчиста енергия и от тази нова енергия се образува материя. ПН, 1933, кн. 7, 109. // Това свойство, изразено математически като количество, като величина. В двата предидещи урока въведохме две нови величини: кинетичната и потенциалната енергия на тяло или система от тела. Физ. VIII кл, 1980, 117. Върху заобленото рамо на жената е оградена с винетка формулата на Айнщайн "Енергията е равна на масата по скоростта на светлината на квадрат",.. В. Сотиров, ЛНП, 25.

2. Спец. Обикн. със съгл. опред. Тази работа, дейност на материята, използвана за практически цели като захранваща производството, стопанството и бита на хората. Водната енергия на планинските бързеи и водопади отрано още е била използувана за различни занаяти. Б. Пенев, НБВ, 8. Пресмята се, че горещите извори и парните сондажи могат да дадат 3 милиарда кило-калории в час, а в близко бъдеще дори да се удвоят. По този начин Исландия може да отопли със земна енергия населени места с половин милион население. С. Кюпрюбашиев, И, 30. Основните източници за двигателна енергия на турбините в електростанциите са въглищата и водата. Ц. Цанев, АЧ, 16. Всички жизнени проявления са израз на превръщането на енергиите, същите тия енергии, които действуват и в неорганическия свят. ПН, 1934, кн. 1, 13. Въглеводите (..) и мастите (..) са питателни вещества, които при своето физиологично изгаряне в организма отделят физиологична енергия, която живата машина поставя в услуга на своите енергетични нужди. ПН, 1932, кн. 4, 52. Атомна енергия. Слънчева енергия. Топлинна енергия. Химическа енергия. Електрическа енергия.Светлинна енергия. Ядрена енергия. Биологична енергия.

3. Деятелна сила, потенциално заложена, присъща за човека, като възможност, способност да работи, да действа. — Преди кафето трябва да закусим малко, доста енергия изхабихте! Д. Бегунов, ЧОД, 15. Сестра Антонова все така мълчеше .. И тук набралата се в доктор Иван Койчев нервна енергия изби. .. Избухна главният лекар по най-недвусмислен начин, заудря с някаква тетрадка по бюрото си. Ч. Шинов, БС, 60-61. Доктор Гълъбов полека-лека се изправя от мястото си. Чудно — ..; усеща как го обзема спокойна и пълна яснота;.., сърцето му още бие необикновено, бие силно с някаква нова неизтощима енергия. К. Странджев, ЖБ, 147. В потискащата атмосфера на безправие, насилие и лъжа, избуяваха плевелите на първичните сили на егоизма и омразата,.. Тяхната зла енергия парализираше нашите характери. Дем., 1990, бр. 46-47, 1. Обикновено българите от войнишките села, понеже са имали възможност да се развиват по-свободно и да носят оръжие, отличавали се с храброст, патриотизъм и енергия. Б. Пенев, НБА, 6. Тя се нахвърляше да поеме цялата работа в къщи, но свекърва ѝ я отклоняваше и отстраняваше, и от майчинска загриженост да не се пресилва, да не се уморява и поради голямата енергия в самата нея. Д. Талев, ПК, 108. // Деятелна сила, съчетана с решителност, настойчивост в достигането на поставена цел. — Трябва да нападнем, докато не им е дошла помощ!.. — Точно така — прошепна Стефан. Постепенно тяхната енергия вземаше превес над Друмевата обърканост. Ст. Дичев, ЗС I, 174. Той вложи всичката си енергия и направи всичко,.., за да постъпи на служба. Елин Пелин, Съч. II, 179. Той ходеше по четири‑

те крайща на Букурещ, диреше лица, срещаше и свои приятели, говореше с всички внимателно, убедително и умело. Събитията бяха върнали и нему някогашната енергия. Ст. Дичев, ЗС I, 399. Той вървеше напред, навел замислено глава и цялата му фигура издаваше необикновена енергия и воля. Ем. Станев, ПЕГ, 54. Младежка енергия. Творческа енергия.

4. Прен. Сила на проява, интензивност на нещо. За жалост в тая ранна епоха българите не трогнаха никого освен Венелина и чрез него някои руски обществени кръгове. Ето защо толкова по-високо трябва да се оценят моралните енергии на самия народ в процеса на възраждането. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 72. Историята на българската литература ще отдаде достойна хвала Вазову, че мотивите, възприети от неговите предшественици,.., той е вложил в по-разнообразни теми, въплътил в повече образи и без да достигне предшествениците си в енергията и колоритността на стиха, стъпил е крачка напред от тях. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 346.

5. Нов. С прил.положителен, отрицателен или самост. Съвкупност от широк кръг особености на характера и психиката на човека, свързани с неговата нагласа (оптимистична или негативна), светоусещане, жизненост и др., които определят специфичното му биополе и може да влияят, да се отразяват върху околните по определен начин; биоенергия. Човекът е микрокосмос. Ръкуването е размяна на енергия. ДЛ, 1999, бр. 8, 7. Той има силно отрицателна енергия и след всяка среща с него се чувствам потисната. ѓ Ходенето на това място ме зарежда с енергия. Недостиг на енергия. // Съвкупност от особености на някои физически обекти (предмети, местности, сгради и др.), свързани с осезателното им положително или отрицателно влияние върху психичното и физиологичното състояние на човека, върху неговото биополе. Индиецът споменал, че пръстенът е зареден с мощна отрицателна енергия, чиято сила проличава в цвета на камъка. Шок, 2001, бр. 17, 2. Всеки тип подпочвена, изворна или минерална вода има.. своя енергия. Леч., 2000, бр. 30, 5. Това място в гората е особено, със силна положителна енергия.

— От гр. Tνέργεια 'действаща сила' през нем. Energie и рус. энергия. — Летоструй, 1871.

Списък на думите по буква