ЕНЀРГО

ЕНЀРГО-. Първа съставна част на сложни думи, съществителни и прилагателни, със значение: 1. Който се отнася до енергия (в 1, 2 и 3 знач.); енергиен, напр.: енергогасител, енергодобив, енергодобивен, енергоизточник, енерголъч, енерголъчев, енергообмен, енергоцентрала, е н е р р г о т е р а п е в т и др.

2. Който се отнася до електроенергия; електрически, електро-, напр.: енергообединение, енергосистема, енергоснабдителен, енергоснабдяване, енергосъоръжения и др.

3. Който се отнася до енергетика; енергетичен, напр.: енерговъоръженост, енерговъоръжение и др.

Списък на думите по буква