ЕНЕРГОСИСТЀМА

ЕНЕРГОСИСТЀМА м. Техн. Съвкупност от електроцентрали, трансформаторни подстанции, електропроводни и транспортни съоръжения, и потребители на електрическа и топлинна енергия, свързани помежду си с електропроводи, електрически и топлинни мрежи, които се управляват от един център, и функционират като единна технологична система. Електроснабдяването се извършва от многобройните енергосистеми, повечето от които не са свързани помежду си. Л. Мелнишки, К, 91. Нашата енергосистема е свързана с румънската и югославската. Геогр. Х кл, 89. Автоматизацията в енергосистемите осигурява непрекъсната и безопасна работа при съоръженията. ВН, 1960, бр. 2609, 2.

Списък на думите по буква