ЕНОТЀКА

ЕНОТЀКА ж. Книж. Колекция от вина. В модерните халета на винарския завод днес работят млади и хубави жени, те ме водят из богатата енотека с вина от сто и повече години. ВЖ, 2000, бр. 44, 9.

— Фр. oenothéque.

Списък на думите по буква