ЕНТОДЀРМА

ЕНТОДЀРМА ж. Биол. 1. Вътрешният слой клетки, най-вътрешният пласт у зародишите на многоклетъчните животни и човека, който дава начало на слузестата обвивка на храносмилателните органи и жлезите към тях.

2. Вътрешният слой на клетъчната обвивка у животните и човека.

— От гр. Tντός 'вътре' + δέρμα 'кожа'.

Списък на думите по буква