ЕОЦЀН

ЕОЦЀН м. Геол. Втората, средната епоха на палеогена. Витоша в днешния си вид е започнала да се оформява през еоцена. М. Тошков и др., НР II, 11. Терциерът се подразделя на стар терциер (палеоген) — палеоцен, еоцен и олигоцен, и на нов терциер (неоген) — миоцен и плиоцен. Гр. Николаев и др., ОГ, 176.

— От гр.

Списък на думите по буква