ЕПИСТЕМОЛО̀ГИЯ

ЕПИСТЕМОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Филос. Теория на познанието като раздел на философията. Eпистемологията изучава степените, формите и закономерностите на процеса на познание, а също и критериите за неговата достоверност и истинност.

— От гр. TрйуфЮмз ’знание’ + льшпт ’учение, наука’ през англ. epistemology.

Списък на думите по буква