ЕРЀКЦИЯ

ЕРЀКЦИЯ ж. Зоол. Анат. При някои животни и при човека — състояние на мъжкия полов орган при полова възбуда, когато

той увеличава обема си и се втвърдява поради приток на кръв.

— Лат. erectio 'изправяне'.

Списък на думите по буква