ЀРЧЕ

ЀРЧЕ ср. Диал. Малка кокошка, която още не е ярка; пиленце; ярче. Нар.-поет. Епитет за девойка, мома, която се замомява; пиленце, гълъбче. "Девойче ерче, / шаренополче, / не оди босо / по сенокосо." Нар. пес., СбНУ ХLIХ, 228.

Списък на думите по буква