ЕСТЕРИФИКА̀ЦИЯ

ЕСТЕРИФИКА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Хим. Химична реакция между органични или неорганични киселини и алкохоли, при която се образуват естери и вода; естерифициране. Водородният атом от хидроксилната група на алкохолите и фенолите може да се замества и с киселинни остатъци от неорганични и органични киселини:.. Получените съединения се наричат естери, а процесът — естерификация. Хим. ХI кл, 1958, 139.

Списък на думите по буква