ЕСТЕТИЗА̀ЦИЯ

ЕСТЕТИЗА̀ЦИЯ ж. Книж. 1. Придаване на естетичност, на естетичен вид, характер на нещо; естетизиране. Естетизация на работното място. Естетизация на градската среда.

2. Изк. Творчески процес в изобразителното изкуство, литературата и др., при който авторът пресъздава, претворява действителността или отделни факти, елементи от нея, като естетически значими, като идеални, прекрасни в произведението си. Така например монологът на Елена за "кораба и слънцето" е едно бягство, една естетизация, едно търсене на вътрешно оправдание за пренебрегнатата историческа роля на интелигенцията. Съвр., 1975, кн. 2, 167.

Списък на думите по буква