ЕСТЀТИКА

ЕСТЀТИКА, мн. няма, ж. 1. Философ. Наука, която изучава художествената дейност на човека, същността и законите на изкуството и определя критериите за прекрасното в художественото творчество, природата и живота. Както историята на изкуствата, така и художествената критика са раздели от изкуствознанието (за разлика от естетиката, която е дял от философията). Хр. Коваченски, СК, 79. Написано е цяла планина от книги по естетика и досега не е определено понятието за хубавото. Д. Благоев, ЛКС, 121. // Тази наука като учебна дисциплина. Това ставаше през времето, когато д-р Кръстев, професорът ни по естетика, използуваше катедрата да ни говори за "значителното, пълноценно и пророческо изкуство" на Пенчо Славейков и П. Ю. Тодоров. М. Кремен, РЯ, 529. Тя почна да кокетничи с него и поиска да взема частни уроци по теория на поезията и по естетика. Елин Пелин, Съч. II, 133. Лекции по естетика.

2. Разг. Учебник по тази дисциплина.

3. Книж. Система от възгледи за характера и същността на изкуството на отделен творец или на дадена философска школа, течение, направление. Индивидуалистическата естетика на д-р Кръстев прочее не представляваше обществен интерес. Ив. Богданов, СП, 16. Пенчо Славейков е крупен писател, основното му творчество е положително, но безспорна е много силната у него връзка с метафизическо-идеалистическата естетика. ЛФ, 1958, бр. 11, 2. Естетиката на модернизма господства в европейското изкуство на ХХ в.Естетика на Романтизма. Екзистенциална естетика. Феноменологическа естетика.

4. Книж. Усет, чувство, отношение към прекрасното в природата, живота и изкуството. — Древният човек е опитомявал постепенно дивите животни,.., правил е съдове, тук и там ще тури рязка и шарка,.. Естетиката спи във всеки човек. Й. Радичков, СР, 29. — Но този човек решително няма ни литературно развитие, ни естетика. Ив. Вазов, Съч. IХ, 179. — В Търново един учител .. ми направи голямо впечатление. Казваше се Костов, учител по физика,.. Един човек, който създаде у мен не само чувство за естетика, но и за доблест. Ив. Сарандев, ЕС, 29. Това значение на модата, когато тя се движи в рамките на естетиката,.. се омаловажава, когато тя прекрачи тия рамки и стане израз на извратени вкусове и нрави. Р, 1926, бр. 213, 2.

5. Книж. Красота, хармония, вкус, художественост в оформлението, организацията, направата или проявата на нещо. — Фелдфебел Стефанов,.., нареди снощи да подредим дрехите и шапките си върху шкафчетата.. Да имало естетика. Ас. Станоев, П, 26-27. И външните ефекти, и декорите, допринасят да се оформи у детето вкус към хубавото,..; те създават у него усет за естетика. Ив. Димов, АИДЖ, 165. Изненадата при последователното разкриване на пейзажа е принцип в пространствената естетика. Т. Горанов и др., ПА, 300. Градска естетика.

— От гр. αwσ2ησις 'чувство, усещане' през рус. эстетика.

Списък на думите по буква