ЕТА̀Ж

ЕТА̀Ж м. 1. Част от сграда, която включва всички помещения, разположени хоризонтално едно до друго и на една и съща височина. Къщата се състоеше от етаж и сутерен. Д. Ангелов, ЖС, 69. Училището се помещавало в долния етаж на сградата, в която живеели владиката и племенницата му. Н. Ферманджиев, РХ, 197. Старецът си пое дъх и продължи: — Ние отвикнахме от таваните... Ние живеем на панелни етажи. Р. Балабанов, ТБК, 59. Вратата към вътрешността на етажа се отвори и на прага се показа Елеонора. Ем. Станев, ТЦ, 75. Той изкачи задъхано стръмните стълби до третия етаж,.. и позвъни. М. Грубешлиева, ПП, 121. Зданията горят отвътре, очертанията им се губят и в черния мрак се показват само,.., прозорците на всички етажи. Й. Йовков, ПК, 73-74. Приземен етаж. Къща на два етажа. Жилищен блок на осем етажа. // Част от превозно средство (параход, автобус, вагон и под.), която е разположена на една плоскост. Най-отгоре [на кораба]са платформите за разходка на първо и второкласните пасажери,.. В следния надолу етаж са поместени салоните за ядене. Ал. Константинов, БПр, кн. 3, 29. Автобус на два етажа. Железопътен вагон на два етажа.

2. Една от последователно разположените на различна височина, една над друга, хоризонтални равнини или пластове на нещо. "Езеро на три етажа" — така учените са нарекли единственото в света езеро Могилно,.., недалеч от брега Мурманск.. В горния етаж на езерото живеят сладководни риби, в средата — морски риби, а най-долу няма никакъв живот. ВН, 1960, бр. 2742, 4. // За структура, модел, който включва вертикално, последователно разположени една над друга части, стъпала — всяка хоризонтална част, стъпало от вертикалната поредица.

3. Геол. Подземно хоризонтално сечение на рудно място или скала; подземен хоризонт, ниво.

4. Геол. Стратиграфска единица със степен по-ниска от серия, в която се включват скалите, образувани през един век геоложко време. Наслагите на някои от ситемите се делят на серии,.. Серията също се дели на по-малки единици — етажи, на които отговаря времето (времето за образуването им). Гр. Николаев и др., ОГ, 162.

5. Лесов. В разнородна гора — група дървета или храсти от един и същи дървесен вид и с приблизително еднаква височина, които оформят пласт, хоризонтална равнина от вертикалната структура на гората. Тропичната гора има няколко етажа. Над земята, която е покрита с килим от мъхове и гъби, се преплитат множество папрати. Над тях се издига етаж, образуван от бананови растения и разни по-дребни палми. К, 1963, кн. 2, 2. В широколистните гори, обикновено под най-горния етаж се наблюдава втори, съставен от храсти. М. Воденичаров и др., ЕБ, 69.

— Фр. étage. — П. Берон, Рибен буквар, 1824.

Списък на думите по буква