ЀТИКА

ЀТИКА, мн. няма, ж. 1. Филос. Наука за нравствеността и морала, за техните принципи и норми, и за ролята им в обществения и личния живот на човека. Но той,.., напуща почвата на изкуството и минава на почвата на морала, напуща естетиката и минава в етиката. // Тази наука като учебен предмет. Той въведе в горните класове и руския и френския езици,.., въведе астрономия, въведе етика, въведе метафизика! Ив. Вазов, Съч. Х, 156. В тая последната [филологическа гимназия] се преподавало предимно на старо-елински, като се обучавали учениците в етика, логика и метафизика, в свръзка с четенето на Аристотела, Платона и Евклида. Ив. Шишманов, СбНУ ХI, 630.

2. Учебник по този предмет.

3. Система от нравствени правила и норми, произтичащи от общоприета ценностна система за добро и зло, която определя поведението на отделна личност или на цяла обществена група и под.; морал. Те [народните представители] държеха необуздани речи,.., заканваха се люто, но тежките изпитания на миналото бяха създали у тях една революционна етика, за която българската кръв беше скъпа. А. Каралийчев, ПГ, 202. Солидарността с преследваните е най-висшият израз на човешката етика. Б. Балабанов, Избр. п II, 43. — Тоя Папукчиев ми е крайно антипатичен. — .., такъв човек може само антипатия да буди. Лишен е от

чувство за елементарна етика, доносничи непрекъснато. В. Сотиров, ЛНП, 33. "Автоматизацията е в пряк контакт с пуританската етика в САЩ и причини изчезването на уважението към мъжете." Хр. Домозетов, ОР, 86. // Такива правила, норми, свързани с определена професия, задължителни за определена професия. — Само не ми говорете за лекарска етика! .. Вие, дето извадихте четири пациентки от дванайста стая .., за да уредите сама в стая тази шефска дебелана! Ч. Шинов, БС, 62. — Обвиняват ме, че съм нарушавала адвокатската етика и съм се опитвала да използувам частни връзки със съдиите... Д. Димов, ЖМ, 21. Учителската етика не позволява да се злослови и интриганства за сметка на учениците и родителите им.Творчеството му отразява промените на живота в село, настъпили след Първата световна война.., появата на нови хора, с нова етика.

— От гр. ]2ικά 'морал, характеристика'. — Й. Стоянович, Две советователни слова Плутарха, 1845.

Списък на думите по буква