ЕТИОЛО̀ГИЯ

ЕТИОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Мед. 1. Учение, частна медицинска дисциплина, която изследва условията и причините за възникването на болестите и на всяка една болест в частност.

2. Стесн. Съвкупност от условията и причините, пораждащи едно или друго заболяване или изменение на орган, на функциите на орган и под. В лабораторията за капкови инфекции.., се работи главно по микробиологията и епидемиологията на коклюша, и по етиологията на ревматизма. НК, 1958, бр. 45, 1.

3. Прен. Книж. Причина, условие за възникване, за съществуване на нещо. Впрочем гримасата е също наша находка.. Тя си има

своята социална и духовна етиология (..), своите исторически корени и своите последици. Ем. Манов, ПС, 60-61.

— От гр. αrτία 'причина' + ‑логия.

Списък на думите по буква