ЕТНОЛО̀Г

ЕТНОЛО̀Г, мн. ‑зи, м. 1. Учен специалист по етнология (в 1 знач.); етнограф. Археолозите, етнолозите, правистите и езиковедите постоянно отбелязват удивителната достоверност на подробностите и .. на фактите в исландските саги. Св. Кюпрюбашиев, И, 76. Някои етнолози смятат, че кукерските игри съществуват от най-дълбока древност. ЖД, 1969, кн. 11, 16. Социолозите и етнолозите неведнъж са описвали тези песнопения. П. Цолов, Т, 20-21.

2. Нов. Учен, който изследва комплексно даден проблем, свързан с конкретните форми и прояви на етносното, на етническото в бита, в материалната и духовната култура, в езика, в историята и под. на даден народ, етническа група, население на държава, географски район, населено място и под.; антрополог. Научна асоциация на етнолозите и етнолингвистите.

— Т. Шишков, История на българския народ, 1873.

Списък на думите по буква