ЕТНОЛО̀ГИЯ

ЕТНОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. 1. Етнография.

2. Нов. Комплексна научна дисциплина, включваща методи и подходи на редица

сродни хуманитарни науки (история, филология, етнография, психология, социология, културология и под.) при изучаването на етноса като сложен човешки феномен и етническото във всичките му езикови, социокултурни и психологични форми и аспекти; антропология. Изследванията, които са правени и продължават да се правят в областта на етнологията, хвърлят обилна светлина и върху живота на далечните наши прадеди от предисторическо време. ПН, 1935, кн. 5-6, 80.

— От гр. V2νος 'народ' + логия.

Списък на думите по буква