ЕТОЛО̀ГИЯ

ЕТОЛО̀ГИЯ ж. Спец. 1. Дял от зоологията, който изучава поведението и реакциите на животните в тяхната естествена среда. Особено ценни наблюдения може да се направят по отношение на етологията — наука за поведението на животните, за техните нрави и обичаи, т. е. за вродените и придобитите.. реагирания. Вл. Помаков, ПДП (превод), 9.

2. Наука за поведението на един идивид, за нравите и обичаите, за колективната психология на група хора, етническа група, народ.

— Гр. Z2ος 'нрави, обичаи' + -логия.

Списък на думите по буква