ЕУГЛЀНА

ЕУГЛЀНА ж. Бот. Зоол. Род едноклетъчни подвижни организми от разред еугленови на клас камшичести едноклетъчни, обикновено с вретеновидна форма и камшиче, които обитават застояли води. Euglena. Еуглената и останалите едноклетъчни с камшиче (камшичести) заемат междинно

положение между едноклетъчните. Биол. VII кл, 1982, 4. Еуглените .. притежават близо до основата на камшичето, което им служи за плаване, едно оранжево пигментно петно. НТМ, 1968, бр. 2, 31. Когато поставим на прозореца стъклен съд с еуглени, забелязваме, че те се събират на тази страна на съда, която е обърната към светлината. ОБиол. Х кл, 53.

◊ Зелена еуглена. Бот. Зоол. Едноклетъчен вид от рода еуглена, който съдържа хлорофил. Често през пролетта и есента някои малки локви и други застояли води имат зелен цвят. Той се дължи на обилно размножилите се дребни зелени едноклетъчни организми. Между тях често се среща и зелената еуглена. Зоол. VII кл, 12.

Списък на думите по буква