ЕФЀДРОВ

ЕФЀДРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до ефедра. Ефедрови листа. Ефедров храст.

2. Като същ. ефедрови мн. Бот. Род вечнозелени храстовидни или полухрастовидни растения от семейство голосеменни със слабо развита вторична дървесина и с наредени срещуположно, на кръст, люсповидни листа. Ephedraceae wettst.

Списък на думите по буква