ЕХОЛОКА̀ЦИЯ

ЕХОЛОКА̀ЦИЯ ж. 1. Техн. Определяне от разстояние чрез ехолокатор на мястото, положението или отдалечеността на някакъв предмет в недостъпни за наблюдение места и пространство, обикн. под вода, на дъното на море и океан.

2. Зоол. Способност на някои животни да се ориентират в околната среда чрез отразените звукови вълни на звуци, които те издават.

— От ехо + лат. locus 'място'.

Списък на думите по буква