НАБЕЛЯ̀ЗВАМ

НАБЕЛЯ̀ЗВАМ, -аш, несв.; набелѐжа, ‑иш, мин. св. набеля̀зах и (диал.) набелѐжих, прич. мин. св. деят. набеля̀зал и (диал.) набелѐжил, прич. мин. страд. набеля̀зан и набелѐжен, св., прех. 1. Поставям знак, белег на нещо, за да се отличава или запомня; бележа, отбелязвам, означавам. — На, чакам да се роят мухите. Виж тия кошове, дето съм ги набелязал с вар, всичките ще се роят. Й. Йовков, ВАХ, 173.

2. Определям, уточнявам обикн. с някакъв знак местоположението, границите на нещо; бележа, указвам, посочвам. Едва когато планоснимачите забиха жалоните си и започнаха да набелязват линията на пътя, Илка разбра какво е решил да прави кметът. К. Калчев, ЖП, 221. Гъст, дребен върболяк и стройни редове и групи от върби, брястове и елхи, набелязват някъде пътя, някъде лъкатушенето на вадите. Н. Попфилипов, РЛ, 3-4. ● Обр. Всели се в българина бяс. / .. / Желай път славен с кръв да набележи той — / най-сигурно, от бой в бой. К. Христов, ЧБ, 267.

3. Определям, излъчвам, избирам някого или нещо измежду група лица, неща с някаква цел. — Тая нощ трябва да набележим най-малко десет-дванадесет души, които да са мъже деятелни. Л. Стоянов, Б, 47. — Предстоят ни важни събития, в странство трябва да имаме достойни представители.. Аз съм набелязала няколко души (вади бележника). Ст. Л. Костов, Г, 54-55. Когато учител Трайко се научи, че Младен е набележил и изтъкнал Делищъркела за нов кмет, това го доста смути. Т. Влайков, Съч. III, 91. Често обикаляше преоблечен града, за да набележи ония места и къщи, които трябваше да се укрепят, когато избухнеше революцията. Ст. Дичев, ЗС II, 480.

4. Определям, уточнявам нещо. Той [Кондо] още като дете набеляза пътя си. Д. Немиров, Б, 18. "Ето ви нова личба, братя мои, че иде Денят — Сетният Ден.. И тази мисъл трябва да обгръща копнежите на целия му живот — и да набелязва до един греховете на душата му. Н. Райнов, БЛ, 236.

5. Записвам нещо, правя си бележки за нещо; отбелязвам. И Боян сега спокойно в кабината набелязва на тефтерчето си нещо по доклада. Л. Александрова, ИЕЩ, 139. Аз набелязах само това, което може да си спомня. Сб??СЕП, 397.

6. В съчет. с въпрос, задача, мярка и др. Очертавам, излагам, определям в общи линии писмено или устно нещо, означено от съществителното. Началникът на окръжната строителна организация бършеше лицето си, казваше, че приема критиката, ще набележат нужните мерки,.. изоставането ще бъде преодоляно. Ст. Поптонев, НСС, 230. — Да тръгваме! -.. — Но ние още не сме говорили за работата — учуди се Буров и извади бележник, в който беше набелязал въпросите, които не търпяха отлагане. Д. Кисьов, Щ, 35-36. Тайно от тях той набеляза в тефтерчето си подробен план за обучение и изпит и всекидневно отбелязваше какво бе извършено и от кого как бе извършено. Ст. Дичев, ЗС II, 483. набелязвам се, набележа се страд. Трябваше да се подготвят хора за директори на

предприятията, да се набележат временни коменданти, да се организира наблюдение над предприятията. Ем. Манов, ДСР, 457. Кога са курдисат перви път, всякои две парчета са забележуват с номери или нарязани резчици и като са набележат с такива знакове сичките части на скелята,.. скелята са разглобява на парчета. З. Княжески, ПРШ (превод), 68-69. Необходимо е по-конкретно да се набележат бъдещите задачи и средствата за тяхното изпълнение. набелязвам си, набележа си възвр. Набелязах си приемните часове на лекаря.

Списък на думите по буква