НАБЛЀГНА

НАБЛЀГНА. Вж. наблягам и наблегнувам.

Списък на думите по буква