НАБЛЮДА̀ВАМ

НАБЛЮДА̀ВАМ, -аш, несв., прех. 1. Внимателно следя с поглед, гледам някого или нещо. Облакътен на масата, усмихнат, той наблюдаваше веселия народ наоколо и в погледа му имаше по-скоро възторг и умиление, отколкото просто любопитство. Й. Йовков, Ж, 8. До прозореца на

една маса двама души играеха табла. Четирима младежи с дълги коси и черни рубашки, някои седнали, други прави, наблюдаваха играта. Ем. Станев, ИК I и II, 6. Седнал до нея [Недялка], студентът-поет прехласнато я наблюдаваше и също не чуваше нито дума от лекцията. М. Грубешлиева, ПП, 43. Павел наблюдаваше как баща му,.., дърпа края на мустака си и го гризе нервно. Елин Пелин, Съч. III, 55.

2. Внимателно и системно следя нещо, за да го изуча; изследвам. Евстати имаше търпение с години да наблюдава едно и също растение. А. Гуляшки, МТС, 24. — Като наблюдавам селяните от Сеново, виждам, че всички могат да се разделят на три категории. Й. Йовков, ЧКГ, 249. Ти вече си сред народа, Крайчева, дошла си да го учиш, ще видиш отблизо живота му и сама ще живееш като него.. Наблюдавай какво става около тебе и мисли, разсъждавай върху това, което виждаш. Д. Талев, И, 213. И всеки, който е наблюдавал внимателно развитието на възгледите на руската критика относително поезията на Пушкина, ще забележи, че тая критика най-изпърво -.. — е схванала формата ѝ. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 185.

3. Следя някого или нещо, за да разбера какво прави или за да открия нещо. Казакът излизаше вечер, обикаляше из горния край, караулеше, наблюдаваше. Надничаше в кръчми и кафенета, заслушваше се в разговори, следеше да долови нещо. Г. Караславов, СИ, 94. В търговията да има порядък, то е да знае търговецът това, което дължи, това което печели... Тъй също трябва точно да изплаща това, което дължи..; най-сетне да изпълнява своите задължения, да наблюдава своите служащи и да им дава пример за работа. К. Кърджиев, А, 321. На един стол до кушетката имаше сложени две одринки и патрондаш с револверни патрони. До прозореца със спуснат транспарант имаше друг стол. Анастаси се досети, че на него е стоял студентът да наблюдава улицата. Ем. Станев, ИК I и II, 141.

4. Прех. и непрех. С предл. за. Следя, контролирам правилното извършване, развитие и под. на нещо, обикн. като представител на ръководна институция. Той обичаше фактите, опита,.., заминаваше за провинцията. Наблюдаваше оранта, разпитваше сеячите. А. Гуляшки, МТС, 21. След смилевския конгрес той [Груев] заедно с другите двама членове на щаба и една чета от двайсет души обикаляше планинските райони на Битолския окръг, за да ръководи и наблюдава отблизо подготовката сред народа по многобройните планински села. Д. Талев, И, 479. — О, Нешке-колежке, да те запозная с Данчо Даневски. И двамата почти едновременно казаха — познаваме се, познаваме се. И как нямаше да се познават, когато Данчо Данчевски наблюдава вестника. Ст. ВНН, 133. В него [Вашингтон] стават и събранията на конгреса. Освен това във всякой щат има особен губернатор, който наблюдава там за порядъка. Г. Йошев, КВИ, 317-318.

5. Виждам, забелязвам нещо, свидетел съм на нещо. В областта на икономиката наблюдаваме бързо съживяване.Миналата седмица наблюдавахме покачване на цените. наблюдавам се I. Страд. от наблюдавам. Всички тия движения на Стефчова се наблюдаваха в това време от Милкиния баща. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 141. Една румънска бригада настъпваше по шосето откъм Добрич.. Ясно можеше да се наблюдава грамадната колона как лъкатуши сред поженатите ниви. Й. Йовков, Разк. II, 221. II. Възвр. от наблюдавам в 1 и 2 знач. Той обичаше да се наблюдава, да изследва реакциите си. III. Взаим. от наблюдавам в 1, 2 и 3 знач. Учениците им бяха се струпали наоколо и любопитно се наблюдаваха едни други. Й. Йовков, Ж 1920, 133.

НАБЛЮДА̀ВАМ СЕ несв., непрех. Срещам се, съществувам, бивам. Всяко вещество може да се наблюдава в тези три [агрегатни] състояния, които се различават едно от друго по строежа си, по молекулните сили и по характера на молекулното движение. Физ. Х кл, 1951, 73. В Средна Азия се наблюдават следните основни типа селско стопанство: а/ поливно земеделие с интензивни култури -..; б/ неполивно земеделие. Геогр. Х кл, 10. // Обикн. в 3 л. ед. и мн. Установява се, отбелязва се. Везани са на тоя килим мислите и чувствата на твореца му с тъмните нишки на уединението,.., а при все това общият изглед е тъй светъл и жизнерадостен, че в друго произведение рядко може да се наблюдава. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 17. Охлаждането е чисто физическо явление. Има и обратни случаи, когато при разтваряне на някои вещества се наблюдава затопляне, т. е. отделяне на топлина. Хим. V кл, 1950, 25.

Списък на думите по буква