НАБЛЮДА̀ТЕЛЕН

НАБЛЮДА̀ТЕЛЕН1, -лна, -лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който умее добре да налюдава и да забелязва, открива при това много неща, подробности; който се отличава с наблюдателност. Жена му беше наблюдателна. Нощес, като се върна, макар че не го попита къде е бил, разбра от постоянното му обръщане ту на едната, ту на другата страна, че е нещо неспокоен. В. Нешков, Н, 321. Колко малко наблюдателна съм била, за да не подозра зад нейната затвореност такава свобода на фантазията, такава находчивост и игривост. Н. Стефанова, ОС, 110. Ако бях малко по-наблюдателен, трябваше да ми направят впечатление поне спокойният му поглед, тихият му разумен говор. П. Вежинов, НС, 43. Всякой колко-годе наблюдателен човек, кога срещне,.., някого, може да познае .., като каква птица е той. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 242.

2. Който изразява, в който се проявява наблюдателност. Всичко това минаваше под наблюдателния поглед на мъничките бае Стоянови очи. Елин Пелин, Съч. II, 154. Раковски вдигна знамето на организирания бунт.. По този именно път животът сам разкрива пред наблюдателния поглед на младия дякон ново поле за дейност. Ив. Унджиев, ВЛ, 41.

НАБЛЮДА̀ТЕЛЕН

НАБЛЮДА̀ТЕЛЕН2, -лна, -лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който се отнася до наблюдение. Те ще видят каква наблюдателна сила обладава писателят,.., как умее с няколко фрази да ни разкрие понякога цяла бездна от страсти. К. Величков, ПССъч. VIII, 170. В най-добрия случай при повикване от страна на Земята би се получил отговор след повече от 10 години. Съществуват предложения за освобождаване на няколко големи радиотелескопа от тяхната обикновена наблюдателна работа, за да се включат в подобна програма. ВН, 1961, бр. 2995, 4. Тия писма изобилствуват с битови и исторически подробности, в които ни разкрива наблюдателния си дар. Ив. Унджиев, БР, 1930-1931, кн. 3, 113. Наблюдателна способност.

2. Който е предназначен за наблюдение, от който или с който се осъществява наблюдение. На втория ден навлязоха във велеградското жупанство. На всяка крачка се срещаха укрепителни валове и цяла мрежа от бойни и наблюдателни кули. Й. Вълчев, СКН, 334. Това, което току-що разрушихме, бе немският наблюдателен пункт,.. Наблюдателят е стоял скрит в изкуствената хралупа. П. Вежинов, ЗЧР, 129. Бойците се завърнаха на брега.. от наблюдателните постове и картечни гнезда не бе останало нищо. Ив. Мартинов, ДТ, 236. Наблюдателно съоръжение.

Списък на думите по буква