НАБРЪ̀ЧКВАМ

НАБРЪ̀ЧКВАМ, -аш, несв.; набръ̀чкам, -аш, св., прех. 1. Направям нещо гладко на вълни, на бразди; набърчвам. В долината се появи внезапно полъх, който идваше от изток и леко набръчкваше водата. Д. Фучеджиев, Р, 35.

2. Направям на бръчки, свивам, сгърчвам (чело, лице и под.); сбърчквам, набърчвам, сбърчвам. Старата, слаба работничка, към която зададоха тоя въпрос, кисело набръчка увехналото си лице. Х. Русев, ПС, 251. — Под ниска стряха, де денем и нощем черна мъка с неволя се боричкат, разпаса зелен пояс момински — лицето бръчки да набръчкат, ръце слинове да покрият и като съсухрена вейка да съсухрят снага. П. Тодоров, Събр. пр II, 149. То [бебето] се чумереше, набръчкваше устни като за плач, но безропотно се оставяше да го обръщат нагоре-надолу. М. Кремен, СС, 58. — Таман ще можем да си поседим и да си поприказваме... За назе си — додаде тя, и полъхът на закачливата усмивка набръчка изопнатата по скулите лъскава кожа. О. Василев, ЖБ, 45.

3. Диал. Набирам3. Къде ще конак кондише? / — У попа, у търговеца, / че има сестри хубави / и има снаа Гроздана, / .., / Димии да му набръчка / като ньойните завески. Нар. пес., СбВСтТ, 788. набръчквам се, набръчкам се страд. Платът не е бил от тези, дето лесно се набръчкват. Е. Евтимов, ПМ, 199.

НАБРЪ̀ЧКВАМ СЕ несв.; набръ̀чкам се св., непрех. 1. За повърхност на нещо — ставам на вълни, на бразди; набърчвам. Но колкото повече се отдалечава от извора, толкова повече течението ѝ става по-слабо, защото повръхнината на лавата скоро изстинова,.., от това кората се набръчква. К. Смирнов, З, 20. Полъхна вятър и езерото се набръчка.

2. За чело, лице, кожа и под. — ставам на бръчки; сбръчквам се, набърчвам се, сбърчвам се. Бащата мълчаливо сърбаше, широкото му, загоряло от слънцето чело от време на време се набръчкваше. Сп. Кралевски, ВО, 94. Очевидно полковникът се чувствуваше смутен; неговите вежди се набръчкаха. БД, 1909, бр. 13, 2. — Оф, мъжо, думаше уморената жена, ръцете си от лактите надолу не усещам, я гледай какви са набръчкале. Ил. Блъсков, ПБ I, 9.

Списък на думите по буква