НАВА̀ЖДАМ

НАВА̀ЖДАМ1, -аш, несв.; нава̀дя, -иш, мин. св. -их, св., прех. Разг. Вадя, изваждам много неща или голямо количество от нещо; наизваждам. Още преди войните мъжът ѝ се канеше да я [къщата] събаря и да прави нова; и той навади от Рудината камъни за основи, превози ги и ги нахвърля пред плета на улицата. Ил. Волен, БХ, 53. Съседите помогнаха на Балеви да си навадят материал от каменоломната. П. Славински, ПЗ, 21. Добре разгляда по стаята и видя, че обирачът,.., бил преврънал коша, та си навадил мед и напълнил с него едно гърне. КН, 1873, кн. 4, 24. наваждам се, навадя се страд. наваждам си, навадя си възвр.

НАВА̀ЖДАМ

НАВА̀ЖДАМ2, -аш, несв.; нава̀дя, -иш, мин. св. -их, св., прех. Диал. За вода, река — напоявам; навадвам2. Покрай мен, успоредно с пътеката, криволичи бистра вада, която се провира измежду високо израсналите лютика, див гюзум и жабешко цвете и слиза надоле покрай нивето и ливадето да пои и наважда изсъхналете и изжъднеле кукурузя. Т. Влайков, Съч. II, 72. Друшлявица мие, чисти, прохлажда, весели манастира, тя му движи воденицата, тя му праща вода за чучурите, тя му наважда градините. Ив. Вазов, Съч. ХV, 44. Египет е тясна долина,.. Нил всякоя година в продължение няколко месяца наважда тая страна и оп‑

лодотворява я със свойта си ила. Ив. Богоров, ВГД (превод), 281. // Напоявам нещо чрез вада, канал. Ако настане жега, ще се сетят ли да навадят ливадата в Ранчовица. Там е суховато място. Кр. Григоров, ТГ, 16. наваждам се, навадя се страд.

НАВА̀ЖДАМ

НАВА̀ЖДАМ3, -аш, несв.; нава̀дя, -иш, мин. св. -их, св., прех. Диал. Наклеветявам,оклеветявам; навадвам3, насваждам, наковлаждам, науствам. Навадиха прочее на това Йоакима Патриарха, защо е имал скрит наговор с персиянете, от което Йоаким беше неповинен. Хр. Павлович, Ц, 54. Ща та навадят / на прилепцки кадия. Нар. пес., СбНУ ХLVII, 11. наваждам се, навадя се страд.

НАВА̀ЖДАМ

НАВА̀ЖДАМ4, -аш, несв.; наво̀дя, -иш, мин. св. -их, св., прех. Диал. Навеждам3, навождам2. После двамата.. намотаваха преждата в двора, наваждаха я в нищелките и бърдата. Ст. Даскалов, ЗС, 21. наваждам се, наводя се страд.

Списък на думите по буква